ระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ กรุงเทพมหานคร  กลุ่มควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข โทรศํพท์ 02 409 5986  

../content/picdata/0/20151016122954.jpg