ระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์

สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข

สำนักอนามัย

กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02 409 5986

FB: https://www.facebook.com/meatbma1234

Meat Traceability System @ BMA 

By meat control and Inspection Group

Public Health Veterinary Office

Health Department ,BMA

TEL. (66) 02 4095279  E-mail:  Meatbma@yahoo.com