สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสัตว์แพทย์สาธารณสุข

        เป็นความร่วมมือและสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้โปรแกรมระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ได้จัดทำขึ้นใน พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและวิจัยงานระบบตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์ของประเทศไทยตามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและด้านโลจิสติกส์เพื่อนำมาประยุกต์ใช้เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์ติดต่อสู่คนและพัฒนามาตรฐานและคุณภาพเนื้อสัตว์ ตลอดจนให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากโรงฆ่าสัตว์เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ระบบฯดังกล่าวสามารถนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบระบบสืบย้อนกลับสินค้าประเภทอื่นๆได้ หากผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่ กลุ่มควบคุมและการตรวจเนื้อสัตว์ โทร. 02 249 5273 www.facebook.com/meatbma1234


Meat traceability system in Bangkok, Thailand history

          This pilot project initiated since 2008 by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA). Called Development of Meat Traceability for consumers in Bangkok. This software was supported by Logistics Research Center. School of Engineering. University of the Thai Chamber of Commerce. The BMA was working with four participants :  Betagro Group. Charoen Pokphan Foods and Public Com. Ltd. (CPF). Pon-Yang-Khram Breeding Cooperative NSC.Ltd. And KU Kamphaeng Saen Campus Beef Producer Coop. Ltd. The project aims to create consumer confidence. Ensuring that buyers of raw meat can expect safe foods that have been processed and distributed according to high standards. It also gives consumers the opportunity to take part in controlling the quality of meat. So they can be assured that it is up to standards.